Member Login

Sign Up Login Tell SASA

Login

1984 Batch

 1. M.K.B. Dissanayake
  1984


  Mr. M.K.B. Dissanayake

 2. K.A. Thilakaratne
  1984


  Mr. K.A. Thilakaratne

 3. S.H. Gotabayajayarathne
  1984


  Mr. S.H. Gotabayajayarathne

 4. D.M.C. Dissanayake
  1984


  Mr. D.M.C. Dissanayake

 5. U.G.K. Samarasekara
  1984


  Mr. U.G.K. Samarasekara

 6. W.K.K. Athukorala
  1984


  Mrs. W.K.K. Athukorala

 7. D.C. Dissanayake
  1984


  Mr. D.C. Dissanayake

 8. U.R. Seneviratne
  1984


  Mr. U.R. Seneviratne

 9. D.M.R.B. Dissanayake
  1984


  Mr. D.M.R.B. Dissanayake

 10. E.M.D.B. Ekanayake
  1984


  Mr. E.M.D.B. Ekanayake

 11. P.A.M. Mahinda
  1984


  Mr. P.A.M. Mahinda

 12. E.M. Abhayaratne
  1984


  Mr. E.M. Abhayaratne

 13. Gamini Rajakaruna
  1984


  Mr. Gamini Rajakaruna

 14. A.M. Jayawickrama
  1984


  Mr. A.M. Jayawickrama

 15. S.S.N. de Silva
  1984


  Mr. S.S.N. de Silva

 16. T.M.L.C. Senaratna
  1984


  Mrs. T.M.L.C. Senaratna

 17. V.B.P.K. Weerasinghe
  1984


  Mrs. V.B.P.K. Weerasinghe

 18. K. Don. Sirisena
  1984


  Mr. K. Don. Sirisena

 19. D.G.M.V. Hapuarachchi
  1984


  Mr. D.G.M.V. Hapuarachchi

 20. S. Hettiarachchi
  1984


  Mr. S. Hettiarachchi

 21. P. Ranepura
  1984


  Mr. P. Ranepura

 22. P.M. Shanithi Fernando
  1984


  Mrs. P.M. Shanithi Fernando

 23. T. Kulasiri Fernando
  1984


  Mr. T. Kulasiri Fernando

 24. A. Kulatunga
  1984


  Mr. A. Kulatunga

 25. D.M.S.D.Jayaratne
  1984


  Mrs. D.M.S.D.Jayaratne

 26. Dr. R.H.S. Samaratunga
  1984


  Mr. Dr. R.H.S. Samaratunga

 27. W.A .S.B Amarathunga
  1984


  Mrs. W.A .S.B Amarathunga

 28. W.M Jayawardana
  1984


  Mrs. W.M Jayawardana

 29. R.K. De Alwis
  1984


  Miss. R.K. De Alwis

 30. A.Edirisinghe
  1984


  Mr. A.Edirisinghe

 31. D.A. Ranawana
  1984


  Miss. D.A. Ranawana

 32. D.P.G. Kumarasiri
  1984


  Mr. D.P.G. Kumarasiri

 33. R.A.A.K. Ranawaka
  1984


  Mr. R.A.A.K. Ranawaka

 34. Mangalika Adikari
  1984


  Miss. Mangalika Adikari

 35. Herath Yapa
  1984


  Mr. Herath Yapa

 36. K.P. Perera
  1984


  Mr. K.P. Perera

Best Web 2020 Award - Best None Profit Website